Skip to content

Milleks mulle on vaja vastutuskindlustust?

Kui patsiendil tekib Eesti tervishoiusüsteemis ravi käigus oluline tervisekahjustus, mille lahendamisega kaasnevad täiendavad isiklikud väljaminekud ja mille tekkimise võis olla põhjustanud ebakohane hooldus või raviviga, siis selle olukorra lahendamine on Eestis võimalik vaid Võlaõigusseaduses toodud korras ehk süü tuvastamisel. Tõendamiskohustus on seejuures patsiendil. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2011/24/EL „Patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius“ artikli 4.2.c järgi peab liikmesriik tagama, et tema territooriumil on kehtestatud läbipaistev kaebuste esitamise kord ning mehhanismid, mille abil patsiendid saavad taotleda kompensatsiooni, kui nad kannavad neile osutatud tervishoiuteenuste tagajärjel kahju, ning artikkel 4.2.d järgi peab rakendatud olema seda tagav kutsealase vastutuskindlustuse süsteem. Kuna praegu ei ole kõiki Eesti arste hõlmavat kindlustuse süsteemi, siis hetkel peab iga arst ise vastutama selle eest, et oleks kindlustus.
Eesti Arstide Liidu (EAL) ja kindlustusfirma If P&C Insurance AS vahel on sõlmitud erialase vastutuskindlustuse leping, mille alusel on kindlustatud kõik EALi kuuluvad töötavad arstid, sh arst-residendid. Kindlustuskaitse kehtib Eestis töötades. Kui tervishoiuteenuse osutaja juures töölepinguga töötaval arstil tekib konflikt patsiendiga ning on võimalik, et patsient võib esitada kahjuhüvitise nõude arsti vastu, tuleb sellest kohe teavitada arstide liitu. Kui tööandja on pidanud maksma patsiendile kahjuhüvitist (kokkuleppel või kohtuotsuse alusel), on tööandjal õigus kahjutasuks makstud summa arstilt välja nõuda. Arstilt saab nõuda maksimaalselt 50% tekitatud kahjust, välja arvatud juhul, kui kohus tuvastab, et arst on kahju tekitanud tahtlikult – siis saab nõuda 100% kahju hüvitamist. Tagasinõude summa tööandjale tasub kindlustus vastutuskindlustuslepinguga määratud ulatuses. Kui kahjuhüvitis mõistetakse välja otse arsti käest (nt FIE-st arstid) ja kindlustusandja loeb selle kindlustusjuhtumiks, tasub kindlustus patsiendile hüvitise summa kindlustuslepinguga määratud ulatuses. Vaata täpsemalt: https://arstideliit.ee/vastutuskindlustus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *